Ordblindhed

Definition på og kendetegn ved ordblindhed (dysleksi)

Ordblindhed er en helt særlig kategori inden for gruppen af afkodningsvanskeligheder. Ordblindhed får – med rette – mere og mere opmærksomhed i skolen, og man får mere og mere opmærksomhed på den tidlige indsats, som er så afgørende for den hurtigste tilegnelse.

At være ordblind betyder altså at man har vanskeligheder med afkodning, som igen fører til vanskeligheder med læseforståelsen. Derudover har man også vanskeligheder med at stave, og de vanskeligheder er endda ofte sværere end læsevanskelighederne, da det gerne er nemmere at læse end at stave.

Ordblindes måde at læse på er også ganske karakteristisk, da de – modsat andre – ikke læser bogstavbevarende. Det vil sige at de i deres læsning ikke lyder til at overholde det lydrette princip, men i stedet nærmest det modsatte. Som tommelfingerregel kan man sige, at ordblinde gerne læser et ord som man på ingen måde kan gætte som tilhører, og det er meget præget af gætværk.

Vanskelighederne med både læsning og stavning gælder især ved nye ord – altså ord man ikke har set på skrift før. Læsningen og stavningen bliver derfor utrolig besværlig og energikrævende, og ofte præget af mange gæt.

Da ordblinde børn i særlig grad har svært ved at lære det lydrette princip – den første byggesten i læsetilegnelsen – bliver læse- og stavetilegnelsen ekstra svær og langvarig. Ordblinde kan godt lære at læse, men det tager som udgangspunkt ret lang tid.

Faktaboks

 • 3-7 procent af befolkningen er ordblinde.
 • Forældre har fra august 2017 retskrav på én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin, at få foretaget en ordblindetest af deres barn, jf. lovgivningen §3B.
 • Ordblindetesten er udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet.

Årsag til ordblindhed

Årsagen til ordblindhed er overvejende ukendt. Der er dog noget der tyder på at der kan være et arveligt element, men der er altså snarere tale om en tendens end en reel årsag.

Det er vigtigt at nævne at ordblinde også kan have andre vanskeligheder, men det er altså ikke en karakteristik. Før i tiden troede man at ordblindhed sameksisterede med dårligt syn eller lav intelligens, men det er altså ikke tilfældet.

Ordblindhed (dysleksi)

Vanskeligheder med at tilegne sig skriftens lydprincip.
Det vil sige at man har svært ved at knytte lyd til bogstav og omvendt.

o

Test af ordblindhed

Man tester i folkeskolen eleverne i 3. klasse for om de er ordblinde. Dette gøres gerne med ordblindetesten fra Undervisningsministeriet, som altså kan be- eller afkræfte om barnet er ordblindt. Det er kun folkeskolen som kan foretage denne test. Du kan læse mere om ordblindetesten hos Undervisningsministeriet her.

Derudover kan man allerede i 0.-1. klasse foretage en risikotest på eleverne. Risikotesten kan fortælle om den enkelte elev har vanskeligheder med lydprincippet, som jo er det karakteriserende ved ordblindhed. Læs mere om risikotesten hos Undervisningsministeriet her.

Du kan orientere dig i Folkeskolelovens paragraf 3b for at læse mere om reglerne for ordblindetestning.

Hvad kan forældrene gøre?

 • Samarbejde med lærerne og eleven, og løbende følge op på aftaler.
 • Hjælpe eleven til at se hvad det kan og har lært.
 • Hjælpe eleven til at se hvad det ellers kan og er god til.
 • Være rollemodel for eleven både med arbejdsindsats og læsning.
 • Støtte og opmuntre eleven, så det ved at det stadig er værdsat og føler sig inkluderet på trods af vanskelighederne.
 • Vise eleven rollemodeller, som det kan spejle sig i.

o

Hjælpemidler

Som ordblind har man ret til forskellig hjælp jf. §3a i Folkeskoleloven. Det kunne blandt andet være forskellige hjælpemidler, som man kan se en liste over til blandt andet ordblinde børn kan ses hos Socialstyrelsen.

Det nok mest kendte hjælpemiddel er IT-rygsækken, som blandt andet indeholder en bærbar computer med Office-pakken, scanner, LæsePen og meget mere. Noget særligt vigtigt ved IT-kufferten – og alle andre hjælpemidler, selvfølgelig også –  er at der gives en udførlig gennemgang af hjælpemidlet, så eleven kan få det absolut maksimale ud af det. Du kan læse mere om IT-rygsækken her.

 Hvad kan eleven gøre?

 • Eleven skal selvfølgelig have adgang til hjælpemidler og god undervisning, men eleven skal også selv arbejde hårdt for at lære at læse og stave.
 • Arbejde tæt sammen med lærere og diverse læsevejledere.
 • Lære at udnytte hjælpemidlerne, også til andre fag og gøremål.
 • Acceptere ordblindheden og lære så meget om den som muligt.

Del denne side på de sociale medier…